Nasze autokary
najlepsze wycieczki
noclegi w Bieszczadach

certyfikat

WZÓR UMOWY

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH nr ../../2015

 

zawarta dnia ……………2015r. w Lesku pomiędzy:

 

1) Zbigniewem Stefańskim, prowadzącym działalność pod nazwą Biuro Podróży „STEFAN-TOURS” z siedzibą w Lesku przy ul. Kościuszki 50, 38-600 Lesko, wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez  Urząd Miasta i Gminy Lesko pod nr 526/92 oraz rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych pod nr 087/2004, zwanym w dalszej części umowy organizatorem turystyki

a

2) …………………………………………………………………………..  reprezentowanym przez …………………………. , zwanym w dalszej części umowy zamawiającym

§1

1. Organizator turystyki oświadcza, że zgodnie z treścią posiadanego wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, jest uprawniony do zorganizowania imprezy turystycznej objętej niniejszą umową oraz, że posiada gwarancje turystyczną od odpowiedzialności cywilnej organizatora turystyki w związku prowadzoną przez siebie działalnością, wystawioną przez AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. Oddział Regionalny Kraków  Nr.02.064.709 z dnia 20.01.2015r.
2. Organizator turystyki oświadcza, że wszystkie udzielone mu w tym zakresie zezwolenia są aktualne i pozostaną aktualne w czasie trwania wycieczki.

3. Klient oświadcza, iż zapoznał się z treścią dokumentacji potrzebnej do zawarcia niniejszej umowy.

4. Osobą uprawnioną do zastępowania organizatora wycieczki w ramach obowiązków wynikających z niniejszej umowy oraz do współdziałania z klientem jest Zbigniew Stefański.

§2

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zorganizowanie na rzecz klienta wycieczki do …………………….. zgodnie ze szczegółowym  programem stanowiącym załącznik nr 1 do umowy oraz postanowieniami zawartymi w dalszej części umowy.

2. Impreza turystyczna zorganizowana zostanie dla grupy ………….. od dnia ……………….. do dnia…………………….

3. Za rozpoczęcie wykonania zlecenia uważa się wyjazd grupy z miejsca zbiórki. Za zakończenie zlecenia uważa się przyjazd grupy na miejsce zbiórki, po realizacji programu.

§3

1. Program i cena wycieczki obejmuje:

a) zakwaterowanie:

b) transport:

c) wyżywienie:
d) parkingi, opłaty drogowe,

e) bilety wstępu.

f) usługa przewodnika
2. Uszczegółowienie i terminy kolejnych elementów programu nastąpi w załączniku o którym mowa w §2 ust. 1.

§4

1. W ramach usług o których mowa w §3 organizator turystyki zapewnia, usługę pilota, zwiedzanie wg programu.

2. Ponadto zapewnia ubezpieczenie NNW , potwierdzone polisami wystawionymi przez ubezpieczyciela AXA. Kopie polis ubezpieczeniowych stanowią załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

3. W razie ubiegania się przez klienta o wypłatę środków pieniężnych z ubezpieczenia, jest on  zobowiązany do postępowania zgodnie z procedurą odszkodowawczą przedstawioną przez ubezpieczyciela i załączoną do otrzymanej kopii polisy.

§5

1. Tytułem zapłaty jako wynagrodzenie za zorganizowanie wycieczki, klient wpłaci przelewem na rachunek bankowy organizatora wycieczki PBS O/Lesko Nr 86864210122003120898610001, I ratę w kwocie 30% wartości imprezy w terminie do 30 dni przed imprezą. II ratę w wysokości 70% w terminie do 6 dni przed imprezą.

3. Całkowity koszt wycieczki wynosi: …………. zł./ na osobę wynosi:…………… zł.

4. W cenę organizowanej wycieczki wliczone są wszelkie konieczne należności, w tym podatki oraz opłaty.

5. Cena wycieczki ustalona w umowie nie może ulec podwyższeniu, chyba, że będzie to wynikać z istotnej zmiany kursów walut lub nieoczekiwanej zmiany opłat urzędowych za granicą.

6. Organizator turystyki oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług i posiada  NIP nr 688-000-16-43

§6

1. Organizator turystyki jest uprawniony do odstąpienia od umowy, jeżeli jej wykonanie stało się niemożliwe z przyczyn od niego niezależnych. Wówczas jest on zobowiązany zwrócić Zleceniodawcy dokonaną wpłatę, bez obowiązku ponoszenia dodatkowego odszkodowania.

2. Jeżeli odstąpienie od umowy wynikać będzie z przyczyn niezależnych od organizatora i mających charakter siły wyższej, jest on zobowiązany poinformować klienta o przeszkodzie w dniu zasięgnięcia o niej informacji. Równocześnie zobowiązany jest wystosować pisemne oświadczenie o odstąpieniu od zawartej umowy, na adres klienta.

3. Zwrot wpłaconych przez klienta środków pieniężnych nastąpi w ciągu 2 dni przelewem na jego konto nr ………………………………………….

§7

1. Jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z powodu okoliczności leżących po stronie klienta, jest on zobowiązany do zapłaty rzeczywistych, udokumentowanych kosztów poniesionych na przygotowanie imprezy, chyba że rezygnacja miała miejsce nie później niż 30 dni przed dniem wykonania usługi.

2. Na wypadek rezygnacji poszczególnych osób z uczestnictwa w wycieczce, klient może bez zgody organizatora turystyki przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy o świadczenie usług turystycznych uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki.

3. Klient ma obowiązek powiadomić organizatora turystyki o każdorazowej zmianie składu osób uczestniczących w wycieczce, nie później niż następnego dnia po tej zmianie.

§8

1. Jeżeli organizator turystyki przed rozpoczęciem wycieczki jest zmuszony, z przyczyn od niego niezależnych, zmienić istotne warunki umowy z klientem, powinien niezwłocznie o tym powiadomić klienta. W takiej sytuacji klient powinien niezwłocznie poinformować organizatora, czy:

a)    przyjmuje proponowaną zmianę umowy albo

b)    odstępuje od umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń.

2. Jeżeli w czasie wycieczki organizator turystyki nie wykonuje przewidzianych w umowie usług, stanowiących istotną część programu tej wycieczki, jest obowiązany, bez obciążania klienta dodatkowymi kosztami, wykonać w ramach tej wycieczki odpowiednie świadczenia zastępcze. Jeżeli jakość świadczenia zastępczego jest niższa od jakości usługi określonej w programie wycieczki, klient może żądać odpowiedniego obniżenia ceny wycieczki.

3. Jeżeli wykonanie świadczeń zastępczych, o których mowa w ust. 2, jest niemożliwe albo klient z uzasadnionych powodów nie wyraził na nie zgody i odstąpił od umowy, organizator turystyki jest obowiązany, bez obciążania klienta dodatkowymi kosztami z tego tytułu, zapewnić mu powrót do miejsca zakwaterowania lub innego miejsca stałego pobytu.

§9

1. W razie zastrzeżeń co do jakości lub sposobu świadczenia usług w ramach organizowanej wycieczki, klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji, ze wskazaniem w niej wadliwości świadczonej usługi, przyczyn jej powstania itp.

2. Reklamacja winna zostać złożona pisemnie lub ustnie osobie upoważnionej do kontaktu z organizatorem turystyki, nie później niż w dniu dostrzeżenia uchybień. Jeżeli wadliwość świadczonych usług nastąpi w porze nocnej, klient może złożyć reklamację w dniu następnym.

3. Organizator turystyki lub osoba przez niego upoważniona zobowiązana jest do niezwłocznego odniesienia się do treści złożonej reklamacji. W razie uwzględnienia reklamacji ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć stwierdzone uchybienia. W razie odmowy uwzględnienia reklamacji organizator turystyki winien niezwłocznie przekazać klientowi  podstawy odmowy.

4. Pilot wycieczki ma obowiązek potwierdzić klientowi przyjęcie pisemnej reklamacji, a w wypadku jej nie załatwienia, przekazania jej niezwłocznie organizatorowi turystyki.

W wypadku odmowy uwzględnienia reklamacji organizator turystyki jest obowiązany szczegółowo uzasadnić na piśmie przyczyny odmowy.

§10

1. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy ustawy o usługach turystycznych oraz kodeksu cywilnego.

3. Strony jako Sąd właściwy do rozpoznawania sporów z niniejszej umowy wskazują Sąd właściwy dla siedziby organizatora turystyki.

4. Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

 

 

 

…………………………….                                                                                                           …………………………….

Organizator turystyki                                                                                                         Klient

 
pobierz umowę